Banner Designhouse
Banner Designhouse

Miljöpolicy

I vårt dagliga arbete skall vi ta hänsyn till den miljöpåverkan vår verksamhet kan föra med sig. Vi skall vara medvetna om de konsekvenser ett oaktsamt utnyttjande av tillgängliga resurser innebär och bör därför, var och en , arbeta för att vårt eget bidrag till dessa för miljön negativa effekter minimeras.

Detta innebär främst att vi , så långt det är möjligt , skall hushålla med förbrukningsvaror vi nyttjar och därvid se till att pappersavfall och annat avfall omhändertas på ett från miljösynpunkt acceptabelt sätt.

Vidare så skall miljöaspekterna alltid beaktas vid inköp av utrustning, förbrukningsmateriel och tjänster. Vår strävan skall härvid vara att välja det alternativ som, utan att sänka kvalitén på eller öka kostnaderna för vårt arbete, framstår som bäst från miljösynpunkt. Genom att exempel välja elektrisk utrustning som har en hög verkningsgrad och ett lågt energibehov främjar vi på ett enkelt sätt ett bättre energiutnyttjande.

Vi vill och så fungera som rådgivare till våra kunder i val av materiel för belysning, uppvärmning mm, som kan vara till fördel både för er och miljön i form av sänkt energiberoende.